Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Metni
Jean Monnet Bursiyerleri Mezunları Derneği

İşbu Bilgilendirme Metni, siz Jean Monnet Bursiyerleri mezunlarının Jean Monnet Bursiyerleri Mezunlar Derneği’ne (“JMBD”) üyeliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden JMBD tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiliktir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, JMBD’e üyeliğinizin oluşturulması, JMBD’in sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, JMBD’in etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile JMBD’in üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız gibi amaçlar dâhil olmak üzere JMBD’in yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, JMBD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile JMBD’in ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, JMBD’e üyeliğinizin oluşturulması, JMBD’in sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, JMBD’in etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile JMBD’in üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız gibi amaçlar dâhil olmak üzere JMBD’in yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, JMBD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile JMBD’in ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Jean Monnet Bursiyerleri’ne, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz temel olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun izin verdiği aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:

• Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat başta olmak üzere yürürlükteki kanunların gerektirdiği hallerde, • Dernek üyelerinin ve JMBD Derneği’nin Anayasa ve kanunlar ile korunan üyelik ve diğer haklarının tesisi, kullanılması ve korunması için, Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının karşılanamadığı durumlarda kişisel verilerinizi açık rızanızı temin ederek işlemekteyiz. Bu doğrultuda mezunlarımızın adı-soyadı, iş bilgileri, mezuniyet yılı, başarı hikâyesi gibi kişisel verileri, sosyal medya platformlarında mezunlara ve JMBD’e yönelik tanıtım ve bilgilendirmelerin yapılması amacıyla verilecek onay doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Yukarıda yer verilen kapsamda; üyelik başvurunuzun değerlendirilmesi, dernek üyeliğinin tesisi, ilgili mevzuat kapsamında gerekli üyelik kayıtlarının tutulması, üyelikten çıkma işlemlerinin takibi, ödül töreni, zirve, eğitim, toplantı, kongre, seminer, konferans gibi JMBD Derneği etkinliklerinden, JMBD Derneği tarafından çıkarılabilecek yayınlardan haberdar edilebilmeniz, söz konusu etkinliklere katılımlarınızın planlanması ve takibi, faaliyet alanlarımızda analiz ve istatistik çalışmalarının yürütülmesi, üyelik aidatlarının tahsili ve takibi, yürütülen iktisadi faaliyetlere ilişkin olarak JMBD Derneği iktisadi işletmesi adına fatura tanzimi, ödeme, cari hesap ve tahsilatların takibi, güvenlik, şikâyetlerin yönetilmesi, iletişim gibi dernek iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi, takibi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVVK’nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; JMBD’e başvurarak, kişisel verilerinizin;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, •Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, •Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle JMBD’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, Kanun gereğince, yazılı olarak JMBD’e iletmeniz gerekmektedir. Yapacağınız yazılı başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen Monnet Bursiyerleri Derneği, Beyaz Zambaklar Sokağı, No:34/2, 06700 G.O.P, Çankaya/Ankara” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Formu

Derneğinizle paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin JMBD ile işbirliği, nezdinde yapılan etkinliklere veya eğitimlere katılım ya da herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki, kapsamında; kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, dâhil olduğum faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.

JMBD ile kurduğum ilişki nedeniyle elde edebileceğim kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği hukuka uygun olarak ve açık rıza ile elde etmeyi, korumayı, işlemeyi, aktarmayı; açık rıza olmadan veya hukuka aykırı olarak elde ettiğim kişisel verileri derhal silmeyi ve durumu JMBD Kişisel Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne bildirmeyi; aksi durumun tespiti halinde verileri ihlal edilenler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve sair idari ve yargı organlarınca bir yaptırım uygulanması ve JMBD’in zararının doğması halinde bu zararı gidermeyi, böyle bir durumda aynı zamanda cezai sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.