Dernek Hakkında

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği

Jean Monnet Bursiyerleri, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonunun kolaylaştırılması ve Türkiye – Avrupa Birliği arasındaki bağların güçlendirilmesi amaçlarıyla AB ülkelerinde ‘yüksek lisans’ eğitimi almış Türk gençleridir. 1990 yılından itibaren T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından 1989 yılında Avrupa Komisyonu ile imzalanan anlaşma kapsamında toplam yakla;ik 2500 bursiyer AB kaynaklı Jean Monnet burslarını almaya hak kazanmıştır. 1990-2002 döneminde MEDA II Programı kapsamında AB ile ilgili alanlarda insan kaynaklarını geliştirmek, Türkiye’nin AB’ne katılım çabalarını desteklemek hedefiyle uygulanan Jean Monnet Burs Programı bu dönemden sonra müzakere sürecine yönelik olarak uygulanmaya devam etmektedir.

Bursiyerler Enerji ve Çevre, Adalet ve İçişlerinden Güvenlik ve Savunmaya, Tarımdan Yapısal Uyum Politikalarına kadar tüm müzakere başlıklarında herhangi bir AB ülkesinde bir yıl süre ile yüksek lisans eğitimi almışlardır.  Bursiyerler ağırlıklı olarak doktora sonrası araştırma, MPhil, MSc, MA, LLM, DEA, ve geçmişte MBA dereceleri almışlardır. Sözkonusu eğitimler ile Jean Monnet Bursiyerleri ilgili oldukları konularda

  • AB politikalarını, temel mekanizmalarını, kurumlarını
  • AB müktesebatının üye ülkelerde işleyiş prosedürlerini
  • Aday ülkelerin üyelik öncesi ve sonrası süreçlerini
  • Ulusal öncelik ve farklılıkların AB entegrasyonunda gözetilme mekanizmalarını

öğrenmektedirler. Bursiyerler bunun dışında başta İngiltere, Hollanda, Fransa ve Belçika olmak üzere bulundukları AB ülkesinde toplumun sosyal yapısını öğrenme ve insanlarıyla yakın iletişim kurma olanağı da elde etmektedirler. Dolayısıyla bursiyerlerin eğitim alınan üniversite başta olmak üzere pek çok birim ve kişi ile oluşturdukları kişisel bağları bulunmaktadır.

Kamu sektörü, üniversite veya özel sektör mensubu olarak burs kazanabilen bursiyerlerden özellikle kamu sektöründe çalışanlar öteden beri Gümrük Birliği ve AB bağlantılı görevler yapmakta olup tarama ve müzakere süreçlerinde önemli işlevler görmektedirler.

Jean Monnet bursiyerleri, potansiyellerini daha etkin kullanabilmek amacıyla, 23 Eylül 2005 tarihinde Ankara’da tüzel kişilik kazanan Jean Monnet Bursiyerleri Derneği’ni kurmuşlardır. Dernek; Jean Monnet bursiyerlerinin uzmanlaştığı tüm alanlarda yerel, ulusal, üye ve aday ülkeler ile AB düzeylerinde Türkiye’nin AB’ne entegrasyon için gerekliliklerine aktif olarak teknik katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bursiyerler başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer bazı illerle yurtdışında ikamet etmekte olduğundan kuruluş prosedürlerinin daha kolay yerine getirilebilmesi için Dernek, 21 kurucu üye tarafından kurulmuştur. Bununla birlikte örgütlenme öncesi başlayan çalışmalarla yaklaşık 400 bursiyeri kapsayan aktif bir iletişim ağı ile İzmir ve İstanbul’da iletişim grupları oluşturulmuştur. Dernek çalışmalarında tüm bursiyerler ‘doğal üye’ olarak kabul edilmekte ve iletişim ağı ve alt grupların bu amaçla devrede olması öngörülmektedir. Hem ağa dahil olan bursiyer sayısı hem de Dernek asıl üye sayısı zamanla artmaktadır.

1 Aralık 2006 tarihinde çok sayıda bursiyerin çeşitli şekillerde katılımı ile yapılan arama toplantısı sonucunda; Jean Monnet Bursiyerleri Derneği, çalışmalarında önceliği müzakere sürecinde Türkiye’nin müktesebata uyum politikalarını ulusal çıkarlar, ihtiyaçlar ve olanaklar çerçevesinde oluşturması için teknik çalışmalara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla ilgili kesimleri kapsayan çalışma toplantıları düzenlenerek ve bursiyerlerin bilgi birikiminden ulusal sinerji yaratılmasını hedeflenmektedir.

Belirlenen bir diğer faaliyet; AB toplumlarında Türkiye algılamalarına ilişkin proje çalışmalarıdır. Bununla Türkiye ile AB toplumları arasındaki sivil toplum diyaloğunun gelişimine katkıda bulunulması yanısıra Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye ve Türk insanı üzerine var olan olumsuz görüşlerin tespiti, bunların kaynaklarının belirlenmesi, tarihi, kültürel ve sosyal-ekonomik modüllerle belirlenecek faaliyetlerle çeşitli aktiviteler yapılması hedeflenmektedir.

Dernek halen AB sivil toplum projelerinde aktif olarak yer almaktadır. Projelerin amacı Türkiye’de Sivil toplumun görünürlüğü ve etkinliğinin artırılması ile AB Gümrük Birliği kapsamının genişletilmesi ile ilgili çalışmalardır.

AB ile ilgili konuların yelpazesinin genişliği karşısında Dernek faaliyetlerinde herhangi bir kısıt bulunmamaktadır. İzleyen dönemlerde farklı alanlarda aktiviteler de yapılabilecektir. Bu konuda bursiyerlerin faaliyet önerilerinin sistematik biçimde Yönetim Kurulu’na sunulması için hazırlanan form ile Dernek yönetimine başvurulması ve yapılacaklar için destek sağlanması yolu hep açıktır.

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği

Yönetim Kurulu