JEAN-MONNET BURS PROGRAMI

Jean Monnet Burs Programı Hakkında

1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile hayata geçirilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'nin en köklü ve saygın projelerinden biri olarak yürütülmektedir.

Program kapsamında, seçili bursiyerlere en az 3 en fazla 12 aylık bir süre boyunca AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma hakkı tanınmaktadır. Burslar, ülkemizin AB'ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleçtirilecek çalışmalara tahsis edilmektedir.

Bahse konu burslarla, Türkiye'nin AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi insan kaynağı güçlendirilmekte, böylece müktesebatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşmasına katkı sağlanmaktadır. Bursiyerlerin eğitim aldıkları alanda yetkinlikleri artmakta, AB'nin işleyişi ile ilgili bakış açıları genişemektedir. Jean Monnet Burs Programı ile ayrıca, Türkiye-AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun gelişmesi desteklenmekte, ülkelerarası akademik ilişkiler gelişmekte, Türk ve Avrupalı meslektaşlar arasında köprüler kurulmaktadır.

Jean Monnet Burs Programı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve I·hale Birimi (MFI·B) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile iş birliği içerisinde yürütülmektedir.

Programın başvuru ve değerlendirme süreci Merkezi Finans ve I·hale Birimi tarafından yürütülmektedir. Burs sözleşmesi, burs almaya hak kazananlar ile Merkezi Finans ve I·hale Birimi arasında imzalanmaktadır. Avrupa Birliği Başkanlışı ve Merkezi Finans ve I·hale Birimi yukarıda sözü edilen tüm çalışmaları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun onayı ile yürütmektedir.

Detaylar için tıklayınız.