Dernek Manifestosu

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği Manifestosu

Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği ile tam üye olmak hedefiyle yürüttüğü ilişkileri, Türk toplumunun sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik zenginlikleri ile beşeri potansiyelini Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda kullanarak gelişmiş ülkelerden biri olma yolunda attığı en önemli adımlardan biridir.

AB’ne entegrasyon sürecinde, Türkiye’nin üstyapı kurumları çağdaş düşünce ve rasyonel çözüm geliştirme yöntemleriyle ulusal girişim, insan ve sermaye kaynakları ve uygulamalarıyla yeni bir ulusal sentez dahilinde yeniden organize olacak ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum Türkiye’nin gelişmiş bir toplum olma yolundaki evriminde katalizör işlevi görecektir.

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği, Türkiye toplumunun gelişmesi için gerekli dinamiklerin oluşturulmasında demokrasi algılamasını ve kültürünü kökleştirme, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygılı bir kamu düzenini kurma, kültür ve sanat ile birleşen ekonomiyi oluşturma, rekabetçi bir bilgi toplumu olma, toplumsal değerlerini çağa uygun bir şekilde yeniden yorumlama ve bu değerler aracılığıyla Avrupa entegrasyonuna katkıda bulunma hedeflerine yönelik olarak çalışan bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösterir.

Jean Monnet bursiyerleri, Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde Türkiye’nin etkinlik ve hızını artırmak üzere akademik ve mesleki bilgi ve deneyimlerini

  • Türkiye toplumunun değerlerine duyarlı olma
  • AB’nin geleceği ve reformlarına duyarlı olma
  • Çağdaş bilimsel ilkelere dayanan çalışma yöntemlerini uygulama
  • Yardımlaşma ve katılımcılığa önem verme

ilkeleri doğrultusunda kullanırlar.