Dernek Tüzüğü

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği Tüzüğü

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı “Jean Monnet Bursiyerleri Derneği” olup merkezi Ankara’dır. Dernek, yurtiçinde ve yurt dışında şube açabilir.

Madde 2: Derneğin Amacı ve Amacını Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri ile Faaliyet Alanları

Avrupa Birliği Komisyonu, Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde ve öncesinde Türk gençlerinin AB konusundaki bilgi ve becerilerini güçlendirmek için finansman sağlamakta (Jean Monnet Bursları), Türk üniversitelerinde Jean Monnet kürsülerinin kurulmasına katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda Jean Monnet bursiyerleri Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu konusundaki bilgilerin derinleştirilmesi ve Türkiye ile AB arasındaki bağların güçlendirilmesi’ amaçlarıyla eğitim almış Türk gençleridir.

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği bir sivil toplum örgütü olarak; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi reformlarından sonra ikinci topyekun reform süreci olan Avrupa Birliğine uyumda Türkiye Cumhuriyetinin temelini oluşturan Atatürk ilke ve esaslarına tam bağlılık ilkesi doğrultusunda üyelerinin uzmanlaştığı tüm alanlarda teknik ve bilimsel katkılarda bulunarak yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sorumluluk üstlenmeyi ve aktif katılımcı olmayı amaçlar.

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği bu amaca yönelik olarak: üyelerine ve üyelerinin çalışmalarına ilişkin bilgi ve veri setlerinin oluşturulması ve bunların duyurulması; üyeleri arasındaki dayanışmanın ve işbirliğinin arttırılması; üyelerinin Avrupa Birliği uyum sürecine ilişkin bilgi, deneyim ve birikimlerinin Türk toplumuyla, Avrupa Birliği kurum ve organlarıyla ve Avrupa ülkeleriyle uygun ve fonksiyonel biçimlerde paylaşılması; bu doğrultuda üyelerinin AB müzakere sürecinde etkin katkı sağlamaları için gerekli girişimlerde bulunma; iktisadi işletmeler açma; Türkiye’de AB’nin temel değerleri, işleyişi ve politikalarına ilişkin doğru algılamaların içselleştirilmesine katkıda bulunma; uyum sürecinde gerektiğinde bilimsel araştırma ve inceleme süreçlerinin başlatılması ve yürütülmesi; AB sürecinde yer alan tüm özel, kamu ve sivil toplum temsilcileri ile işbirliği ve eşgüdüm yaratılması amacıyla iletişim kurma, karar alma, örgütlenme ve faaliyetleri yürütme işlevlerini görür.

            Ayrıca, Jean Monnet Bursiyerleri Derneği, bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

 1. Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
 2. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek
 3. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
 5. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak gibi konularda faaliyet gösterecektir.

Madde 3: Derneğe Üyelik ve Üyelikten Çıkma Koşulları

      Jean Monnet Bursiyerleri Derneği; kurucu, resmi ve doğal üyelerden oluşur.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Jean Monnet bursu ile herhangi bir Avrupa ülkesinde doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye’nin AB uyumuna ilişkin eğitim alan, araştırma yapan bursiyerler Derneğin doğal üyesidirler.

Doğal üyeler arasından resmi üye olmak isteyenlerin bu yöndeki yazılı talepleri Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Ayrıca fiil ehliyetine sahip bulunan ve AB konusunda Türkiye’de ve/veya yurtdışında eğitim almış veya araştırma yapmış gerçek kişiler ile Türkiye’nin AB uyumunda doğrudan veya dolaylı olarak çalışan gerçek kişiler resmi üyelerden ikisinin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile resmi üye olabilirler.

Resmi üyelik, ölüm, çıkma, çıkarılma ve yasalara göre üyelik halinin kalkması suretiyle sona erer. Üyelikten ayrılma ise üyenin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile sona erer ve karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Resmi üyelerin çıkarılması ise aşağıda belirtilen çıkarılma sebeplerinden herhangi birinin oluşması halinde Dernek Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 1. Kendisine verilmiş görev ve yetkiyi, derneğin menfaatine aykırı olacak veya kendisine veya başkalarına menfaat sağlayacak şekilde kullanmak
 2. Derneğin ve dernek organlarının veya üyelerin haysiyet ve itibarlarını  kıracak şekilde hareket etmek, beyanat vermek, yazı yazmak ve fiili tecavüzde bulunmak
 3. Her ne sebeple olursa olsun, meşru  olmayan bir şekilde kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak
 4. Derneğe ait para ve para hükmündeki evrak, senet ve sair malları kendisinin veya başkalarının menfaatine olarak kullanmak
 5. Dernekte yapılan seçimlere, oyların sayım ve dökümüne hile karıştırmak

Resmi üyelikten çıkarılan üye, Yönetim Kurulunun kararına ilk Genel Kurul toplantısında itiraz etme hakkına sahiptir. İtirazı reddedilen veya itiraz hakkını kullanmayan kişi derneğe tekrar üye olamaz.

Üyenin ölmesi, üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin koşulların yitirilmesi durumunda üyelik düşmüş sayılır ve üyenin kaydı Yönetim Kurulu tarafından silinir.

Resmi üyelikten çıkarılmayı gerektirmeyen fakat Dernek içi etik kurallarına uymayan durumlarda Yönetim Kurulu kınama veya uyarılma cezası kararı alabilir.

Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

Madde 4: Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı kurucu ve resmi üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin kurucu ve resmi delegelerden oluşur.

Olağan Genel Kurul her iki yılda bir Nisan ayında toplanır.

Genel Kurulu toplantıya çağırma yöntemi ve Genel Kurulun gündemi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı talebi halinde gündeme ilave konular alınabilir. Genel Kurulun yeri, zamanı ve gündemi, Genel Kurulun toplantı tarihinden en az on beş gün önce bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından açılır.

Genel kurul toplantısında belirtilen yer ve zamanda katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertlenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda yapılacak ikinci toplantı ile arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere divan başkanı, divan başkan yardımcısı yeter sayıda divan üyesi ve raportör seçilir. Toplantıyı divan heyeti yönetir. Toplantı sonunda tüm tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarının kendilerince önemli kabul edilen sebeplerden dolayı resmi kayıtlı üyelerden en az beşte birinin yazılı başvurusu üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanabilir. Yönetim kurulu üye sayısı, yedek üyeler boşalan asıl üyelerin yerine atandıktan sonra, üye tam sayısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurulun gündemi Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir.

Madde 5: Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Derneğin en yetkili organı olarak Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıdakiler gibidir:

 1. Yönetim Kurulu’nun 5 asil ve 5 yedek üyesinin seçimi
 2. Denetleme Kurulu’nun 3 asıl ve 3 yedek üyesinin seçimi
 3. Dönem sonu hesaplarının kabulü ve Yönetim ve Denetleme kurullarının ibrası
 4. Eski dönem faaliyet raporu ve yeni dönem bütçesinin kabulü
 5. Derneğin taşınır ve taşınmaz malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak üzere Dernek Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi
 6. Şube açılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliliği ve Derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Madde 6: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği, Asıl ve Yedek Üye Sayısı

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği’nin Yönetim Kurulu az üç üyesi Jean Monnet bursiyerlerinden olmak kaydıyla resmi üyelerden teşkil olur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarında görev dağıtımı yaparak 1 Başkan, 1 Başkan  Yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Sayman ve 1 üye seçer.

Yönetim Kurulu, Derneği temsil eder ve aşağıdaki görevleri yerine getirir ve bunları yapmak üzere yetkilidir:

 1. Tüzükte öngörülen amaçları gerçekleştirmek ve Dernekler Kanunu’nda belirtilen Derneğin yürürlüğü için gerekli faaliyetleri yapmak
 2. Diğer AB ülkelerinde Dernek faaliyetlerini tamamlayıcı ve Derneği destekleyici her türlü birim ile iletişim kurmak ve bunları geliştirmek ve yürütmek
 3. Amaç doğrultusunda diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platform(lar) oluşturmaya karar vermek ve Derneği temsil ile görevlendirilecek kişi(leri) belirlemek
 4. Görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılabilmesi için bunun gereklerine karar vermek ve yürütmek
 5. Dernek içindeki tüm ihtilafları ve anlaşmazlıkları kendi yetki bütünlüğü dairesi içinde çözümlemek
 6. Dernek faaliyetlerini kesintisiz ve gereği gibi yürütmek üzere gerekli personeli ücret karşılığında tayin etmek

7.          Her görev dönemi başında dönem bütçesini hazırlamak ve Genel Kurul onayına sunmak

 1. Defter tutma yükümlülüklerini yerine getirmek
 2. Üyelere ve kamuoyuna dernek faaliyetleri, gelirleri, giderleri, bilançosu ile menkul ve gayrımenkulleri hakkında bilgi vermek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak

10        Gayrimenkuller üzerinde gerçek kişiler gibi tasarrufta bulunmak   

11        Dernek adına gelir tahsil edecek kişi ve kişilere yetki vermek ve bu yetkinin süresini belirlemek, verilen yetki belgesini lüzum olduğunda iptal etmek

12        İhtiyaçlar dikkate alınarak Dernek kasasında bulundurulacak para miktarını belirlemek

13        İhtiyaç fazlası para miktarını para piyasalarında risksiz yatırım araçlarıyla Dernek adına değerlendirmek

14                    Jean Monnet Derneğinin “kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için karar almak ve bunun gereklerini yerine getirmek

15        Bilanço usülü defter tutulmasına geçmek üzere karar almak

16        Gerek olduğunda danışma kurulu(ları) oluşturulması üzerine  genel kurula teklifte bulunmak

17        Resmi üyelik taleplerinin kabulü kararını almak

18        Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak

19        Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak

20        Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilir. Yönetim Kurulu en az 4 üyenin hazır bulunması halinde toplantı yapmaya ve karar almaya yetkilidir. Kararlar üyelerin oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulu üye ve denetçilerin çalışmaları gönüllüdür. Bu görevliler, hizmet sürelerinin bitiminden sonra yeniden seçilebilirler. Başkan, Yönetim Kurulu ile Derneği harice karşı temsil ve ilzam eder, Dernek adına kararları başkan yardımcısının da imzası ile alır. En fazla iki dönem başkanlık yapabilir. Genel Kurulun 2/3 çoğunluğunun kararı ile izleyen yılda veya daha sonraki yıllarda bir üçüncü dönem için de aday gösterilebilir. Başkan, yokluğunda başkan vekili tarafından temsil edilir. Başkanın yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkan yardımcısı yerine vekalet eder.

Madde 7- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliklerinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 8: Derneğin Gelirleri

Derneğin gelirleri aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

1.   Resmi üyelerin her yılın başında tahakkuk edecek olan giriş (resmi üye olunan yıl tahsil edilir) ve yıllık aidat tutarları

2.   AB Komisyonu’nun Sivil Toplumlar arasındaki diyaloğa ilişkin tebliğinde beliirtilen çerçevede Jean Monnet Bursiyerleri Derneği oluşumuna sağlayacağı her tür hibe ve yardımlar

3.   Her tür teberrular, yardımlar, bağışlar

4.       AB’nden proje karşılığı sağlanan fonlar

5.  Derneği ilgilendiren sosyal faaliyetlerden, araştırma, eğitim, yayın, konferans, panel v.b. faaliyetlerden doğan kazançlar

6.   Derneğin mülkiyetinde bulunan kıymetli evrak ve nakit paraların faizleri, aciyoları ve gayrimenkul kiraları

7.    Yurtiçi ve dışı dernek, vakıf v.b. sivil toplum örgütleri ve diğer benzeri uluslararası kuruluşlar ile  gerçek ve tüzel kişilerin tahsis edecekleri araştırma fonları ve benzeri gelirler

8.    Altı ayda bir genel merkeze gönderilen şubelerin katılım aidatlarının %50’si

9.  Diğer gelirler

Madde 9: Derneğin Şubesinin Bulunup Bulunmayacağı, Bulunacak ise Şubelerin Nasıl Kurulacağı, Görev ve Yetkileri ile Dernek Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği yurtiçi ve yurtdışında Genel Kurul kararı ile şubeler açabilir ve mevcut şubelerin kapatılmasına karar verebilir.

Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen belgeleri ve şube kuruluş bildirimini şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubenin organları Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kuruludur.

Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı resmi üyelerden oluşur. Şube genel kurulunun görev, yetki ve toplantı usulü hakkında bu maddedeki esaslar saklı kalmak kaydıyla bu Tüzükte belirtilen Dernek Genel Kurulu ile ilgili hükümler Şube genel kurulu için de uygulanır. Dernek Yönetim Kurulu Dernek Denetleme veya Dernek Yönetim Kurulları tarafından gerekli görülen hallerde ve yazılı başvuruları üzerine Şube Yönetim Kurulu tarafından Şube Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Böyle bir talep dört hafta içinde yerine getirilir.

Şube Yönetim Kurulu Şube Genel Kurulu tarafından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulunun görev, yetki ve toplantı usulü hakkında bu maddedeki esaslar saklı kalmak kaydıyla bu Tüzükte belirtilen Dernek Yönetim Kurulu ile ilgili hükümler uygulanır. Şube Yönetim Kurulunun görevleri:

 1. Şubeyi temsil etmek
 2. Dernek Yönetim Kurulunun belirleyeceği genel çalışma prensipleri ve esasları dahilinde şubenin işlemlerini yürütmek
 3. Dernek amacına uygun faaliyetleri düzenlemek
 4. Şube üyeleri arasındaki faaliyetleri düzenlemek
 5. Şubece tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak
 6. Dernek tüzüğünün Dernek Yönetim Kuruluna verdiği diğer görevleri Şube adına yerine getirmek
 7. Dernek merkezine ödenecek katkı paylarının Dernek Genel Kurulu ve Dernek Yönetim Kurulunca belirlenen süre içinde ödenmesini sağlamak

Şube Yönetim Kurulu kararları karar defterine geçirilir, imzalanır ve Dernek Yönetim Kurulu’na gönderilir. Derneğe üye kabul etmek ve üyelikten çıkarmak Şube Yönetim Kurulunu kararı ile Dernek Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

Şube Denetleme Kurulu Şube Genel Kurulu tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube Denetim Kurulu için Tüzükte belirtilen Dernek Denetleme Kurulu hakkındaki hükümler uygulanır.

            Şube, Dernek Genel Kurulu ve gerektiğinde Dernek Yönetim Kurulu toplantılarında Şube başkanı   tarafından temsil edilir.

Madde 10: Temsilcilik Açma

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik(ler) açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 11: Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Yıllık Aidat Miktarlarının Belirlenme Şekli

Resmi üyeler 25 YTL giriş aidatı ve 50 YTL yıllık üyelik aidatı öderler. Giriş ve yıllık aidat miktarlarının yeniden düzenlenme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Dernek adına açılacak bir hesapta aidat ücretleri toplanır.

Madde 12: Derneğin Tutacağı Defterler

Jean Monnet Bursiyerleri Derneğinin yasal yükümlülükleri dogrultusunda tutacağı defterler karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri, demirbaş defteri, işletme hesabı defteri, alındı belgesi kayıt defteridir.

Madde 13: Borçlanma Usulleri

Genel Kurul, Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulu’na borçlanma yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu bu yetki çerçevesinde Derneğin borç ödeme kapasitesini de dikkate alarak riskli ve değişken faizli finansman araçları kullanmamak kaydıyla iç veya dış para veya sermaye piyasalarından borçlanabilir. Yönetim Kurulu borcun itfasını ve gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmek, kayıtlarını tutmak ve Genel Kurulu bu konuda bildirmekle yükümlüdür.

Madde 14: Derneğin İç Denetim Şekilleri

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre, Denetleme Kurulunca gerçekleştirilir. Genel kurulun görevlendireceği kişi veya kişiler ile Yönetim Kurulu tarafından dernek veya şubeleri her zaman denetlenebilir.

Madde 15: Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği Tüzüğü Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündemine alınarak toplantı yeter sayısının üçte iki çoğunluğunun önerilen değişiklik lehine oy kullanması ile değiştirilir. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 16: Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Dernek Genel Kurulu derneğin feshine her zaman karar verebilir. Ancak, fesih kararı Genel Kurul veya olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. Derneğin feshi ile birlikte mal varlığının tasfiye şekli Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve uygulanır. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Madde 17: Dernek Organları

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, gerektiğinde oluşturulacak Danışma Kurul(ları)ndan teşkil olur.

Madde 18: Genel Hükümlerin Uygulanması

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlar için 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-* İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, Derneği temsil edecek ve Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu üyeleri belirlenir. Geçici Yönetim Kurulu ilk Genel Kurul’un seçimine kadar görev yapar. İlk Genel Kurul toplantısı Dernek kuruluşunu izleyen altı ay içinde yapılır.

            Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :               Görev Unvanı              :

Gülhan BİLEN                       Başkan

Özgür EKŞİ                           Başkan Yardımcısı

Gönenç AĞACIKOĞLU         Sekreter

Ercan ATAK                           Sayman

Akça ATAÇ                            Üye

Bu tüzük 18 (onsekiz) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.

(Not: (*) Yıldız ile işaretli madde ve bölümler tüzükte bulunması zorunlu hususlardan değildir.)